top of page
4.png

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Corvus Solutions bv

 

1. Onderstaande algemene voorwaarden maken integraal deel uit van al onze overeenkomsten, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van de klant of leverancier. Van onderhavige voorwaarden kan slechts worden afgeweken middels een uitdrukkelijke andersluidende bepaling in onze offertes of overeenkomsten. De bepalingen van deze algemene voorwaarden waaraan geen afbreuk wordt gedaan door de afwijking, blijven onverkort van toepassing. De ondertekening van de offerte en/of de uitvoering van de overeenkomst houdt de algehele en definitieve aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.

2. Onze offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend; Behoudens andersluidende vermelding op de offerte, zijn offertes dertig dagen geldig. Corvus Solutions behoudt zich steeds het recht voor een uitgevaardigde offerte te herroepen. Voor zover offertes worden opgemaakt op basis van informatie, specificaties of richtlijnen verstrekt door de klant of diens adviseurs, garandeert de klant de volledigheid en juistheid van de meegedeelde informatie, zonder verplichting tot controle van de informatie voor Corvus Solutions. Een aanvullende offerte zal worden uitgereikt indien de offerte niet wordt aanvaard, heeft Corvus Solutions het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder recht op schadevergoeding voor de klant en zonder afbreuk te doen aan het recht op schadevergoeding conform artikel 7. Corvus Solutions verbindt zich slechts tot hetgeen uitdrukkelijk vermeld is in een aanvaarde offerte. Meerwerken zullen pas worden uitgevoerd na uitdrukkelijke bevestiging van de opdracht door de klant. Onze offerteprijzen werden bepaald op basis van de op datum van de offerte geldende tarieven, weddes, sociale lasten, transportkosten en/of valutakoersen, Indien er, lopende de uitvoering van de overeenkomst, omstandigheden voordoen, ongeacht of zij al dan niet voorzienbaar waren op het ogenblik van contractsluiting, die tot gevolg hebben dat de verbintenissen van Corvus Solutions worden verzwaard, zoals stijging van de grondstofprijzen, valutaschommelingen of loonindexaties, behoudt Corvus Solutions zich het recht voor deze prijsstijgingen door te rekenen aan de klant.

 

3. Op alle foto’s, tekeningen, plannen, modellen, technische fiches en alle andere aan de klant verstrekte informatie rust een intellectueel eigendomsrecht van Corvus Solutions of derden en mogen niet worden meegedeeld of verspreid aan derden, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Corvus Solutions. Voormelde stukken worden slechts ten informatieve titel vertrekt en zullen onder geen beding tot verbintenissen van Corvus Solutions aanleiding geven, indien een dergelijke verbintenis niet uitdrukkelijk uit de overeenkomst met Corvus Solutions blijkt.

 

4. Prestaties worden, behoudens andersluidend bepaald in de overeenkomst, gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken. Corvus Solutions behoudt zich steeds het recht voor een voorschot te vragen.

 

5. Tenzij anders overeengekomen, zijn onze facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum op de zetel van Corvus Solutions. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist. Behoudens eventuele klachten, op straffe van verval geformuleerd binnen de 8 dagen na levering van materialen of uitvoering der werken, worden de geleverde prestaties en materialen geacht conform de overeenkomst te zijn. Ingebruikname van de uitgevoerde werken geldt als integrale aanvaarding ervan.

 

6. Opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen heeft niet tot gevolg dat de klant zijn lopende betalingsverplichtingen kan opschorten, de overeenkomst kan ontbinden of schadevergoeding kan vorderen. Overeengekomen uitvoeringstermijnen worden geschorst, indien Corvus Solutions ingevolge overmacht verhinderd wordt om haar verbintenissen uit te voeren. De volgende omstandigheden zullen steeds als overmacht worden beschouwd; weerverlet, werkstakingen, blokkades, grondstofschaarste, machinebreuk, brand, bevelen van de overheid, of overstromingen. Indien de uitvoering der werken op verzoek van de klant, of ingevolge het ontbreken van de vereiste vergunningen, of niet beschikbaar zijn van de projectsite, worden opgeschort, zal een vergoeding van 500 € per dag vertraging worden aangerekend voor de eerste vijf dagen van de schorsing, ter compensatie van de kosten gelieerd aan de herallocatie van personeel en materialen. Corvus Solutions behoudt zicht het recht voor leveringen en prestaties op te schorten, indien een factuur op haar vervaldag niet werd betaald door de klant. Hoger vermelde herallocatievergoeding zal desgevallend tevens van toepassing zijn. De uitvoeringstermijnen worden in voormelde gevallen geschorst tot op het ogenblik dat schorsingsgrond ophoudt te bestaan, te vermeerderen met de tijd vereist om de werken in te plannen en de werf op te starten.

 

7. In geval van ontbinding van de overeenkomst door toedoen, tekortkoming of op verzoek van de klant, is de klant een vergoeding verschuldigd gelijk aan 20% van niet-uitgevoerde projectbedrag.

 

8. Corvus Solutions is steeds gerechtigd de overeenkomst met de klant te ontbinden lastens de klant middels een aangetekend schrijven in geval van : de opening van een insolventieprocedure lastens de klant, in geval van vermindering van de kredietwaardigheid van de klant, of ingeval de klant gedurende minstens 14 dagen in gebreke is haar opeisbare betalingsverplichtingen na te komen, ongeacht de grootte van het bedrag.

 

9. Corvus Solutions is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm ook, ontstaan door tekortkomingen of afwijkingen in materialen, behoudens in geval van opzet of grove schuld. In geval van verborgen gebreken is de aansprakelijkheid van Corvus Solutions beperkt tot het vervangen van de gebrekkige goederen, met uitsluiting van elke andere schadevergoeding.

 

10. Levering van materialen geschied zodra de materialen op de projectsite worden afgeleverd. Een tenietgaan, verlies, of schade aan de geleverde materialen door toeval, diefstal, fout van de klant, personen die hij toelaat op de projectsite, is voor rekening van de klant. De klant is aansprakelijk voor elke schade aan goederen of werknemers van Corvus Solutions, veroorzaakt door de klant of derden die hij toelaat op de projectsite.

 

11.Facturen die niet zijn betaald op hun vervaldag, zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden vermeerderd met een intrest gelijk aan 10% van het factuurbedrag, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 125,00 euro.

 

12. Zolang de prijs, inclusief alle toebehoren, niet volledig is betaald door de klant, blijven geleverde goederen de uitsluitende eigendom van Corvus Solutions. Een gedeeltelijke betaling brengt geen proportionele eigendomsoverdracht mee. De klant verbindt er zich toe om, tot op het ogenblik van integrale betaling van de prijs, niet te beschikken over de geleverde goederen, noch deze te bezwaren met een zekerheidsrecht. De klant zal de goederen afdoende verzekeren tegen verlies voor de termijn van het eigendomsvoorbehoud. Corvus Solutions heeft steeds het recht de goederen onder eigendomsvoorbehoud terug te nemen.

 

13. Het is de klant niet toegestaan zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van een met Corvus Solutions gesloten overeenkomst over te dragen, zonder voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring door Corvus Solutions.

 

14. De klant erkent dat persoonsgegevens door Corvus Solutions kunnen worden verwerkt met het oog op of in verband met de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken van en mededelingen aan bevoegde autoriteiten, commerciële berichtgeving. Persoonsgegevens kunnen verder worden verstrekt aan derden in de mate die redelijkerwijze nodig is voor de uitvoering van overeenkomsten.

 

15. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd. Het Belgische recht is steeds van toepassing.

bottom of page